Το εργαστήριο βρίσκεται εντός του χώρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Πρώην Αεροπορικές Μονάδες – ΠΑΜ και λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα: 15 Η/Υ, 2 Ηλεκτρονικούς Σαρωτές, 2 Εκτυπωτές, 1 κινητό διαφανοσκόπιο, 1 τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα, 1 μηχάνημα βιβλιοδέτησης κ.α. Επίσης το εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με το λογισμικό Fidelio v.7.0. για την εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών σε θέματα τουριστικής διαχειριστικής πρακτικής.