Στο εργαστήριο συνεργάζονται επίσης Διδάκτορες των οποίων οι διατριβές και τα ερευνητικά τους αντικείμενα εμπίπτουν, τόσο στη θεματική των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, όσο και τη θεματική των υποκλάδων παραγωγής του τουριστικού κυκλώματος μέσω των οποίων απορρέουν βασικά υποστηρικτικά δεδομένα για την κατασκευή των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού.

 

Συγκεκριμένα οι (κατά αλφαβητική σειρά):

 

 

Δρ. Αβραμόπουλος Αβραάμ 

 

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

 

«Οι στρατηγικές ανάπτυξης και επέκτασης των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους και ο ελληνικός τουρισμός».

http://hdl.handle.net/10889/5650

 

Σύνοψη ερευνητικού αντικειμένου της διατριβής:

Η παρούσα διδακτορική διατριβή προσεγγίζει το θέμα του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των αερομεταφορών και ειδικότερα μέσω των στρατηγικών επιλογών μιας ιδιότυπης μορφής αερομεταφορέων, όπως είναι οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους (Low Cost Carriers). Η ανάπτυξη των εταιριών αυτών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο των αερομεταφορών παγκοσμίως. Αυτός ο «νέος» τύπος αερομεταφορέων έχει αναταράξει σε βάθος και αποφασιστικά το καθεστώς των αερομεταφορών γενικά και συγκεκριμένα των αποκαλούμενων παραδοσιακών αερομεταφορέων δικτύων με την εισαγωγή ενός επιχειρησιακού μοντέλου χαμηλού κόστους, το οποίο επιτρέπει σε αυτές τις αερογραμμές να προσφέρουν οικονομικά εισιτήρια στους πελάτες τους. Οι αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους (LCCs) αποτελούν μια σημαντική διάσταση στις σύγχρονες στρατηγικές ανάπτυξης και ανταγωνισμού στον τομέα των αερομεταφορών διεθνώς. Η διατριβή εστιάζει στον καθορισμό των προσδιοριστικών παραγόντων στρατηγικής ανάπτυξης των LCCs καθώς και στις επιδράσεις αυτών των στρατηγικών επιλογών στον ελληνικό τουρισμό. Ο σκοπός της διατριβής είναι να περιγράψει το επιχειρησιακό τους μοντέλο και να καταγράψει τις στρατηγικές που αυτές ακολουθούν. Αναφορικά με την μεθοδολογική προσέγγιση, επιλέχθηκε η έρευνα περιπτωσιολογικής μελέτης για την διερεύνηση των στρατηγικών των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους και των πιθανόν επιδράσεών τους στον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα. Η επιλογή αυτή εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την φύση του αντικειμένου και των ερωτημάτων που τέθηκαν λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών, όσον αφορά στα λιγοστά και κατακερματισμένα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον και τις αεροπορικές τους συνδέσεις με αυτήν. Συμπερασματικά θα λέγαμε, ότι οι αερομεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του τουριστικού προϊόντος και ότι τα τελευταία χρόνια επικρατεί αισιοδοξία αναφορικά με τη αεροπορική διασύνδεση των κομβικών και περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας με ευρωπαϊκούς προορισμούς. Η είσοδος νέων αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, στον ΔΑΑ που συνδέουν απευθείας διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς με την Αθήνα καθώς και οι εξελίξεις στην ανατολική Ευρώπη, εξαιτίας της ένταξης νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί νέα δεδομένα στις αερομεταφορές και στην σύνδεση της Αθήνας, αλλά και των περιφερειακών αερολιμένων με αεροδρόμια της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Οι αεροπορικές εταιρίες ναυλωμένων πτήσεων, οι οποίες παραδοσιακά είχαν συνδεθεί με την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού προσπάθησαν να αναθεωρήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, ώστε να ανταγωνιστούν τις εταιρίες χαμηλού κόστους. Η Ελλάδα θεωρείται μια αγορά υψηλού κόστους λόγω των διαφόρων επιβαρύνσεων στα τέλη των αερομεταφορών. Καθώς όμως χρειάζεται να ανταγωνιστεί και με άλλες παραδοσιακές αγορές, η πολιτεία χρειάζεται να δράσει σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να υποστηρίξει τις στρατηγικές επιλογές επέκτασης των LCCs και μέσα από μακροπρόθεσμες πολιτικές να διατηρήσει και να ενισχύσει την προσέλευση των LCCs σε ελληνικά αεροδρόμια.

 

 

Δρ. Βλάμη Αιμιλία

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Χρηματοδότηση και γεωγραφική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού: η περίπτωση της ελληνικής ξενοδοχείας, 1950 – 2005».

http://hdl.handle.net/10889/1755

 

Σύνοψη ερευνητικού αντικειμένου της διατριβής:  

Η διεθνής εμπειρία από την μεταπολεμική εποχή και εντεύθεν, έχει δείξει ότι ο τουρισμός καθώς συγκεντρώνεται στο χώρο και το χρόνο, ως μια ιδιαίτερα διαμορφούμενη ιδιωτική κατανάλωση με τα συνακόλουθα προβλήματα παραγωγής και διάθεσης που διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, απαιτεί τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους.

Η χρηματοδοτική πολιτική θεωρείται ως το πλέον καθοριστικό πεδίο περιφερειοποίησης του τουρισμού, καθώς αποτελεί κύρια προϋπόθεση για το σχηματισμό του ποσοτικά και ποιοτικά αναγκαίου πάγιου και λειτουργικού τουριστικού κεφαλαίου στο χώρο και στο χρόνο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια διερευνά την επίδραση της έμμεσης χρηματοδοτικής πολιτικής του κράτους για τη διασφάλιση της παραγωγής και διάθεσης του τουριστικού προϊόντος στον Ελληνικό χώρο, κυρίως μέσα από τη διερεύνηση της περιφερειακής διαφοροποίησης των αναπτυξιακών κινήτρων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Η χρηματοδοτική πολιτική του ελληνικού τουρισμού προσεγγίζεται ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης των εν γένει περιοχών και ιδιαιτέρως των κοινωνικοοικονομικά μειονεκτικών περιοχών.

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δυο κύρια μέρη στα οποία πραγματεύεται τα κάτωθι:

§Ο Κρατικός Παρεμβατισμός στην Ανάπτυξη του Τουρισμού: διερευνάται το περιεχόμενο και η ένταση της κρατικής παρέμβασης στην τουριστική ανάπτυξη των χωρών-υποδοχής και επιχειρείται μια ομαδοποίηση των πεδίων παρέμβασης του κράτους στην τουριστική ανάπτυξη των χωρών - υποδοχής.

§Η Κρατική Πολίτικη Χρηματοδότησης και Περιφερειοποίησης του Ελληνικού Τουρισμού: διερευνάται η ασκηθείσα χρηματοδοτική πολιτική της Χώρας ως μέσο σχηματισμού του αναγκαίου τουριστικού κεφαλαίου, με στόχο την εδραίωση του τουριστικού της προϊόντος στην παγκόσμια τουριστική αγορά αλλά και την ανάπτυξη περιοχών με εμφανή τα σημάδια οικονομικού μαρασμού και πληθυσμιακής συρρίκνωσης, επισημαίνεται ιδιαιτέρως στην διεθνή τουριστική βιβλιογραφία Burkart A.J. & Medlik S. 1981; Hall C.M. 1994; Holloway J.C. 1998; etc.).

Η μελέτη της χρηματοδοτικής πολιτικής στον τουρισμό βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο στην Χώρα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη αναγκαίων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, αφού κανένας κρατικός φορέας δεν ασχολείται επίσημα με την συλλογή, την επεξεργασία και την διάθεση στατιστικών στοιχείων για τις ιδιωτικές τουριστικές επενδύσεις.

Σε αυτά τα πλαίσια, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εν λόγω ερευνητική προσπάθεια είναι αυτός της καθαρότητας των δεδομένων, το οποίο επιχείρησε να καλύψει μεθοδολογικά με τη διενέργεια συνδυασμένης έρευνας μεταξύ διαφόρων συναρμοδίων φορέων (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμός, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, κλπ.). Με βάση αυτές τις ανάγκες, συγκροτήθηκε η Βάση Δεδομένων «Χρηματοδότησης της Ελληνικής Ξενοδοχίας» όπου συστηματοποιούνται, ομογενοποιούνται και οπτικοποιούνται στοιχεία δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον ελληνικό τουρισμό, το θεσμικό πλαίσιο που ενισχύει τις ιδιωτικές τουρστικές επενδύσεις όπως επίσης και τα στοιχεία της λειτουργικής και χωρικής διάρθρωσης της ελληνικής ξενοδοχίας σε έξι υπό-εξέταση χρονικές περιόδους.

 

 

Δρ. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εργαστηρίου. Email:kgiannop[at]upatras[dot]gr

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού. Θεωρία και πράξη ενός Eθνικολογιστικού εργαλείου και η Ελληνική προσέγγιση».

http://hdl.handle.net/10889/3491

 

Σύνοψη ερευνητικού αντικειμένου της διατριβής:  

Η διερεύνηση για την μεθοδολογική συγκρότηση του αναγκαίου για την Ελληνική οικονομία «Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού (ΔΛΤ)» και γενικά η πλήρης και αναλυτική παρουσίαση της Ελληνικής περίπτωσης ως προς την πρόοδο σχετικά με την ανάπτυξη ΔΛΤ και ιδίως η κριτική μεθοδολογική και εμπειρική προσέγγιση των σχετικών ενεργειών, αποτελούν τον αντικειμενικό σκοπό της συγκεκριμένης διατριβής. Η ανάλυση ξεκινά από την παρουσίαση του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών (ΣΕΛ) και των αδυναμιών να αντιμετωπίσει το τουριστικό φαινόμενο ως αναλυτική κατηγορία της εθνικής οικονομίας. Η εργασία συνεχίζεται με πλήρη ανάλυση του ζητήματος του ΔΛΤ και καταλήγει ειδικά στην Ελληνική περίπτωση. Παρέχεται έτσι για πρώτη φορά για την ελληνική πραγματικότητα μία ολοκληρωμένη και προσαρμοσμένη παρουσίαση και ανάλυση των σχετικών ζητημάτων, με παράλληλη εμπειρική και μεθοδολογική κριτική των αντίστοιχων ενεργειών. Διευκρινίζονται έτσι τεκμηριωμένα διάφορα ζητήματα με κύριο αυτό του «τουριστικού τομέα» και της «τουριστικής βιομηχανίας».

Η συνεχής επικαιροποίηση των διαφόρων ερευνητικών πεδίων της συγκεκριμένης διατριβής συνιστά μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.). Τα πεδία αυτά έχουν συνοπτικά ως εξής:

§Ανάπτυξη των στοιχείων του ΣΕΛ, απαραίτητων για την κατάρτιση ΔΛΤ.

§Ανάλυση των περιορισμών του ΣΕΛ λόγω της συνεπούς λογικής της δομής του και η αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω των Δορυφόρων Λογαριασμών (ΔΛ).

§Αρχές Δορυφόρων Λογαριασμών.

§Ανάλυση των αιτιών για τον τρόπο ανάπτυξης του ΔΛΤ σε σχέση με το ΣΕΛ. Οφέλη και τυχόν περιορισμοί. Σχέσεις και διαφοροποιήσεις.

§Τεκμηρίωση του γιατί ο ΔΛΤ δεν αποτελεί μία επιπλέον οικονομική έρευνα για τις επιπτώσεις του τουρισμού σε μία οικονομία αλλά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνδεδεμένο με τις βασικές αρχές, έννοιες, κανόνες, κ.λπ., της οικονομικής θεώρησης, αντίληψης και εξέτασης μίας οικονομίας, άμεσα συνδεδεμένο με τα σχετικά ισχύοντα μακροοικονομικά πλαίσια.

§Μεθοδολογία κατάρτισης ΔΛΤ.

§Γενικές αρχές στατιστικής που πρέπει να τηρούνται στους ΔΛΤ

§Διαχρονική εξέλιξη και μεγέθυνση του τουρισμού. Ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της έρευνας σχετικά με τις οικονομικές διαστάσεις των επιπτώσεων του τουρισμού σε μία οικονομία. Η κατάληξη στον ΔΛΤ. Περαιτέρω βήματα έως σήμερα.

§Σήμερα διεθνώς αποδεκτά πλαίσια ΔΛΤ και Τουριστικών Στατιστικών.

§Αμφίδρομη σχέση αλληλεξάρτησης ΔΛΤ και Συστήματος Τουριστικών Στατιστικών (ΣΤΣ).

§«Αρχή της συγκρισιμότητας» στην ανάπτυξη ΔΛΤ, τόσο με τις αρχές τις κλαδικής διάρθρωσης με βάση το ΣΕΛ στα πλαίσια μίας οικονομίας, όσο και διεθνώς μεταξύ των χωρών.

§Ανάγκες σε στατιστικά δεδομένα τα οποία πρέπει να διαμορφώνονται και να συγκροτούνται (Πλευρά Ζήτησης και Πλευρά Προσφοράς).

§Ανάλυση παραγωγικών κλάδων και προϊόντων σε σχέση με τον τουρισμό: Τουριστικά Προϊόντα και Τουριστικές Βιομηχανίες.

§Ταξινομήσεις Προϊόντων και Δραστηριοτήτων/Βιομηχανιών, σε Διεθνές, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικό επίπεδο. Λοιπές ταξινομήσεις.

§Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο σε συγκεκριμένες βιομηχανίες/επιχειρήσεις που έχουν καθιερωθεί να χαρακτηρίζονται ως τουριστικές.

§Τεκμηρίωση της Λανθασμένης Εφαρμογής του Όρου «Τουριστικός Τομέας/Κλάδος».

§Μακροοικονομικά Τουριστικά Μεγέθη.

§Ανάλυση της Απασχόλησης σε σχέση με τον τουρισμό.

§Μη νομισματικά τουριστικά μεγέθη.

§Πίνακες ΔΛΤ: Τι εμπεριέχουν, τι απεικονίζουν και τι όχι, και τι πληροφορίες βρίσκονται πίσω από αυτούς.

§Κριτική προσέγγιση των επεκτάσεων του πλαισίου του ΔΛΤ: αναγκαία ή πιθανά πεδία μελλοντικής εξέλιξης της έρευνας:

-   Περιφερειακοί ΔΛΤ.

-   Τριμηνιαίοι ΔΛΤ - Χρονοσειρές - Δείκτες - Προβλέψεις.

-   Μέτρηση των Άμεσων, Έμμεσων και Προκαλούμενων οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού.

-   Σχέσεις-Διαφορές ΔΛΤ και Ισοζυγίου Πληρωμών (ΙΠ).

-   ΔΛΤ και Σύστημα Περιβαλλοντικών Οικονομικών Λογαριασμών (ΣΠΟΛ).

§Η Διεθνής Αποδοχή του ΔΛΤ. Ενέργειες Υπερεθνικών Οργανισμών για τη διάδοση του ΔΛΤ. Οι χώρες παγκοσμίως και οι ενέργειές τους προς την ανάπτυξη ΔΛΤ. Η σημερινή κατάσταση.

§Οι ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί ΔΛΤ και ΣΤΣ.

§Αρμόδιοι φορείς για την σύνταξη ΔΛΤ σε μία χώρα. Η ανάγκη θεσμικής συνεργασίας μεταξύ επίσημων φορέων.

§Το ζήτημα της χρήσης του όρου ΔΛΤ (The TSA Brand).

§Οι Προσομοιωμένοι ΔΛΤ των Word Travel & Tourism Council (WTTC) και Oxford Economics (OE). Ανάλυση και κριτική της μεθοδολογίας τους. Σχέσεις-Διαφορές με το διεθνώς αποδεκτό πρότυπο. Η διεθνής κριτική επί της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ως ΔΛΤ.

§Η πρόοδος στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ΔΛΤ. Κριτική εμπειρική και μεθοδολογική προσέγγιση για την κατάρτιση του Ελληνικού ΔΛΤ.

§Ορολογία.

 

 

Δρ. Διονυσοπούλου Παναγιώτα

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Διαδικασίες συγκρότησης μιας τουριστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

 

 

Δρ. Κοτσανίδης Ανδρέας

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Συγκριτική μελέτη της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού και του τουρκικού τουρισμού: 1953-2007».

http://hdl.handle.net/10889/2471

 

Σύνοψη ερευνητικού αντικειμένου της διατριβής:  

Με χρονολογική αφετηρία τα μέσα της δεκαετίας του 1950, η βιομηχανία του τουρισμού εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο ταχείας αλλά και σταθερής ανάπτυξής της, που πρόκειται να επεκταθεί σε ολοένα και περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της υφηλίου μέχρι και τα πρώτα έτη του εικοστού πρώτου αιώνα. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο, η παρούσα μελέτη στρέφει το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντός της στη ΝΑ πλευρά της Μεσογείου επιχειρώντας να αποτυπώσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ως προς τον τουρκικό –αντίστοιχα- τουρισμό για το χρονοδιάγραμμα 1953-2007. Η αποτύπωση, ωστόσο, της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού και του τουρκικού τουρισμού εξετάζεται στα πλαίσια της τρέχουσας συγγραφής ως προς συγκεκριμένα φυσικά και οικονομικά μεγέθη που –για τα μεν πρώτα - συνοψίζονται στις ολικές αλλά και τις επιμέρους αφίξεις που καταγράφονται για λογαριασμό των δυο ανταγωνιστριών-χωρών για την εξεταζόμενη περίοδο 1953-2007. Όσον αφορά τις επιμέρους αφίξεις εξετάζονται η βρετανική, η γερμανική, η ιταλική, η γαλλική καθώς και η ολλανδική τουριστική αγορά, που αποτελούν-άλλωστε- τις πέντε κυριότερες χώρες-δεξαμενές της διεθνούς τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα. Η προσπάθεια αποτίμησης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ως προς τον τουρκικό τουρισμό για τις προαναφερόμενες αγορές-στόχους, συμπληρώνεται από την παράλληλη αντιπαραβολή της εξέλιξης των μεριδίων που καταλαμβάνει η κάθε μία από τις αγορές αυτές για τον ελληνικό και τον τουρκικό τουρισμό. Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της προκείμενης συγκριτικής διερεύνησης, ήταν οι τουριστικές εισπράξεις καθώς και η ατομική τουριστική δαπάνη (Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη) που προκύπτουν διαχρονικά για τους δύο ανταγωνιστές. Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν, ο αναγνώστης –μετά τη σύντομη εισαγωγή του πρώτου κεφαλαίου- θα λάβει γνώση για το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει στηριχτεί η προκείμενη συγκριτική διερεύνηση (Κεφάλαιο ΙΙ), ενώ θα έρθει και σε επαφή με την έννοια της «Ανταγωνιστικότητας», που βρίσκεται –άλλωστε- στο επίκεντρο της συγκριτικής αντιπαραβολής των τουριστικών επιδόσεων των δύο χωρών για τα προαναφερόμενα φυσικά και οικονομικά μεγέθη. Στο τρίτο, κατά σειρά, κεφάλαιο εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού της πρώτης εκ των δυο χωρών, της Ελλάδας. Στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο IV) επιχειρείται ακριβώς το ίδιο και για τον έτερο ανταγωνιστή, την Τουρκία. Η έρευνα ολοκληρώνεται με τη συγγραφή ενός πέμπτου κεφαλαίου (Κεφάλαιο V), όπου πλέον πραγματοποιείται η άμεση αντιπαραβολή των επιδόσεων της ελληνικής και της τουρκικής, αντίστοιχα, τουριστικής βιομηχανίας για τα μεγέθη –εκείνα- που επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν με πίνακες και διαγραμματικές απεικονίσεις στα Κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV.

 

 

Δρ. Παπαγιάννης Δημήτριος

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Στυλ ηγεσίας και κίνητρα στην Ελληνική ξενοδοχειακή βιομηχανία».

 

 

Δρ. Τσάμος Γεώργιος

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Η χωροχρονική ανάλυση των τουριστικών δυναμικοτήτων ως εργαλείο σχεδιασμού και πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη νησιώτικων προορισμών: Η περίπτωση της νήσου Κεφαλλονίας».

 

 

Σύνοψη ερευνητικού αντικειμένου της διατριβής:   

Στην παρούσα εργασία, η μέθοδος της γεωγραφικής προσέγγισης του τουριστικού φαινομένου θέτει μια σειρά από καίρια ερωτήματα αναφορικά με:

§τι είναι αναγκαίο να γίνει γνωστό, σε ποιες πλευρές δηλαδή του τουριστικού φαινομένου χρειάζεται να επικεντρωθεί η εν λόγω ερευνητική προσπάθεια,

§γιατί είναι απαραίτητο να γίνει γνωστό, ποια θα είναι δηλαδή η χρησιμότητα της παραγόμενης τουριστικο-γεωγραφικής γνώσης,

§με ποιο τρόπο θα να γίνει γνωστό, δηλαδή μέσα από ποιο θεωρητικό πλαίσιο θα διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα ή οι υποθέσεις και

§ποια είναι τα πλέον κατάλληλα μέσα - τεχνικές και εργαλεία - για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ερευνητικής διαδικασίας.

Τα ερωτήματα αυτά επιχειρήται να διερευνήθούν στο πρώτο μέρος της εργασίας, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τη βάση προσέγγισης της σύνθετης παρέμβασης του σχεδιασμού στην τουριστική ανάπτυξη, στο χωροχρόνο.

Ο σκοπός της εργασίας είναι να προσδιοριστεί μια μεθοδολογική προσέγγιση –κατά βάση γεωγραφική– για την ανάλυση διαχρονικά:

§των διαδικασιών και των δυνάμεων που οδηγούν στην συγκρότηση του τουριστικού χώρου και που συνεχίζουν να επηρεάζουν τη μεταβολή και ανάπτυξή του, και

§του ρόλου, της σημασίας και των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη ως διαδικασία επέμβασης και ελέγχου της ανάπτυξης του τουριστικού χώρου.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη εργασία επιδιώκει να προαγάγει την κατανόηση για το πως εξελίσσεται η ανάπτυξη του τουρισμού σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο νησιωτικό προορισμό όπως η Κεφαλονιά και σε ποιο βαθμό η ανάπτυξη αυτή επηρεάζει την κοινωνικο-οικονομική δομή του τόπου διαχρονικά. Η έρευνα αυτή αφορά τη γεωγραφική προοπτική των τουριστικών δυναμικοτήτων και την εξέλιξη τους με έμφαση την 35ετία, 1975-2009.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, στα πλαίσια του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, συγκροτήθηκε το «Αρχείο Γεωγραφικής Ανάλυσης Τουριστικών Δυναμικοτήτων της νήσου Κεφαλονιάς», το οποίο διαρθρώνεται σε οχτώ (8) χωρικές βαθμίδες, οι οποίες αποτελούν τις ανθρωπογεωγραφικές ενότητες της νήσου (Αργοστολίου, Ελειού-Πρόννων, Ερίσου, Λειβαθούς, Παλικής, Σάμης, Πυλαρέων και Ομαλών). Συγκεκριμένα, με βάση το αρχείο αυτό, αρχικά διευρύνθηκαν θέματα:

§Σχεδιασμού Πολιτικής,

§Επενδυτικού χαρακτήρα, και

§Χωροχρονικής Διάρθρωσης των Τουριστικών Δυναμικοτήτων

Η εν λόγω ερευνητική προσπάθεια συνολικής θεώρησης και ερμηνείας του σχεδιασμού πολιτικής για την οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον νησιωτικό χώρο της Κεφαλονιάς ικανοποιεί ένα διπλό στόχο καθώς μπορεί να:

§συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση της έρευνας σε θέματα τουριστικού σχεδιασμού στο υπο μελέτη νησιωτικό χώρο, και

§προσφέρει τη δυνατότητα μιας διαχρονικής ανάλυσης και ερμηνείας των μεγεθών και γενικότερα των τουριστικών δυναμικοτήτων που διαμορφώνουν την τουριστική ανάπτυξη της νήσου.

 

 

Δρ. Χατζημαρινάκης Σταύρος

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Περιφερειακοί Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού. Γενική Θεωρία - Μεθοδολογία και Αναδιατάξεις: Η Ελληνική Περίπτωση».

http://hdl.handle.net/10889/5041

 

Σύνοψη ερευνητικού αντικειμένου της διατριβής:  

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Π-ΔΛΤ) στον ελλαδικό χώρο αποτελεί ένα από τα κύρια ζητούμενα από πλευράς τουριστικής και γενικότερα οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας. Η παρούσα διατριβή προσεγγίζει το πλαίσιο των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΔΛΤ) και την μεθοδολογία προσαρμογής τους σε περιφερειακό επίπεδο. Παρεμβαίνει με τις απαραίτητες μεθοδολογικές αναδιατάξεις σε ένα συστηματοποιημένο πλαίσιο που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) για την αξιολογική προσέγγιση των στατιστικών πηγών και δεδομένων με αναλυτική αξία για την κατάρτιση ΔΛΤ. Οι αναδιατάξεις στο πλαίσιο συντελούνται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στην επέκταση των αναλυτικών του δυνατοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο ανάλυσης. Σε δεύτερο επίπεδο οι τροποποιήσεις στο πλαίσιο ακολουθούν τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αναθεωρήσεις που έχουν συντελεστεί στα προσφάτως αναθεωρημένα διεθνή πρότυπα για την τουριστική στατιστική, τους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού και τα μακροοικονομικά πλαίσια με τα οποία συνδέονται. Ως παράδειγμα εφαρμογής του αναβαθμισμένου πλέον πλαισίου έχει επιλεγεί η περίπτωση της Ελλάδος. Η μεθοδολογική και αξιολογική προσέγγιση της διατριβής επιφέρει βελτιώσεις στο πλαίσιο καταγραφής και αξιολόγησης του ΠΟΤ και χαρτογραφεί το στατιστικό σύστημα της χώρας κατά τρόπο συστηματοποιημένο ως προς τις αναλυτικές ανάγκες των Π-ΔΛΤ, συνιστώντας ένα από τα πρώτα θεμελιώδη βήματα προς την μακρά και απαιτητική πορεία για την κατάρτισή τους στην χώρα μας.

 

 

Δρ. Χρηστίδου Αγνή

Θέμα διδακτορικής διατριβής:

«Η διαδικασία διαμόρφωσης ενιαίας τουριστικής πολιτικής στην ΕΕ: Η περίπτωση του Ελληνικού Ξενοδοχειακού κλάδου».

http://hdl.handle.net/10889/5980

 

Σύνοψη ερευνητικού αντικειμένου της διατριβής:

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη διαδικασία διαμόρφωσης ενιαίας τουριστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακολουθώντας την πορεία της από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι σήμερα και εξετάζει τις επιδράσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών εξελίξεων και πιο συγκεκριμένα των ευρωπαϊκών πολιτικών στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται σε αδρές γραμμές το ιστορικό πλαίσιο εξέλιξης του τουριστικού φαινομένου και εν συνεχεία αναπτύσσεται ο τουρισμός στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική του διάσταση. Ακολούθως, αναλύεται ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα μέσα από τις πιο σημαντικές πτυχές του, δεδομένου ότι θα αποτελέσει στις επόμενες ενότητες το όχημα διακρίβωσης των επιδράσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών στις λειτουργίες του. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας και επικεντρώνεται ειδικά στις περιόδους, όπου θεσμικές μεταβολές διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ένταξη του τουρισμού στις Συνθήκες και στη διαδικασία διαμόρφωσης ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής. Το τρίτο μέρος εξετάζει τις πολιτικές της Ε.Ε., που έχουν ειδικό βάρος για τον τουριστικό τομέα και επιχειρεί να αναδείξει το θεσμικό αποτύπωμά τους στον τομέα και ιδιαίτερα στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο. Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η μετάβαση από το εθνικό πρότυπο τουριστικής πολιτικής στο ευρωπαϊκό και επιχειρείται παράλληλα να προσεγγιστεί ο βαθμός διείσδυσης των μέτρων των ευρωπαϊκών πολιτικών στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο με εργαλείο τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών στην ίδρυση και τη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης.