Το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού - Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ., του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει ως βασικό έργο τη συγκρότηση αφενός ενός παρατηρητηρίου και γενικού αρχείου για τον ελληνικό τουρισμό και αφετέρου τη συνεχή παρακολούθηση της εθνικολογιστικής υπόστασης του Ελληνικού Τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και την κατασκευή ενός μοντέλου για τον Ελληνικό Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού (Ε-Δ.Λ.Τ.).

Επίσης, το Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ. αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα στον ελληνικό και διεθνή χώρο στα πεδία της οικονομικής έρευνας, των τουριστικών αγορών, της ανταγωνιστικότητας, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος του τουρισμού.