Α. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Τ.Ε.Τ.)

Το ΕρΕΔοΛοΤ, μαζί με άλλους επιστημονικούς και συλλογικούς φορείς συμμετείχε στην ίδρυση του Κέντρου Τεκμηρίωσης Ελληνικού Τουρισμού (ΚΤΕΤ). Το ΚΤΕΤ ιδρύθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σκοπός του είναι η παροχή άμεσης πρόσβασης σε ασφαλείς πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τις ποικίλες εκφάνσεις της ανάπτυξης και της εξέλιξης του ελληνικού τουρισμού.

Τα μέλη του ΚΤΕΤ είναι:

1. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ).
2. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).
3. Τράπεζα της Ελλάδος, Γεν. Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών.
4. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών.
5. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Ερευνητικός Τομέας Δ’: Αναπτυξιακές Πολιτικές και Κλάδοι.
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
7. Ινστιτούτο Εργασίας - ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).
8. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας.
9. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ).
10. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων.
11. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (ΕΤΟΥΣΕΠ).
12. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΕΠΧΣ).
13. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (ΕΠΣΔΕΝ).
14. ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Εργαστήριο Προηγμένων Συστημάτων Γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας (ΠΡΟ.ΣΥ.Γ.Ε.Π.).
Β. ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Δι.Τ.Ε.Τ.)

Τo συγκεκριμένο δίκτυο συγκροτείται εθελοντικά στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.), του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.), του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και της Ερευνητικής Ομάδας Τεχνολογίας Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Τ.Ε.Π.Σ.), καθώς και με τις επιμέρους συνεργασίες εξωτερικού των μελών. Το Δίκτυο διοικείται από Επιτροπή που αποτελείται από τους Διευθυντές και τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των συμμετεχόντων φορέων με Συντονιστή τον καθηγητή Γεράσιμο Ζαχαράτο, Διευθυντή του Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.

Η Συνεργασία στα πλαίσια του ΔΙ.Τ.Ε.Τ. στοχεύει στην ανάπτυξη ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, μεταξύ των αναφερομένων ερευνητικών φορέων, οι οποίοι αξιοποιούν την περαιτέρω εξειδίκευση και την επιστημονική συμπληρωματικότητα και συνέργια στους τομείς ενδιαφέροντος των συνεργαζομένων μερών, που άπτονται της έρευνας, του σχεδιασμού της εκπαίδευσης και της πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη. Η Συνεργασία αφορά τόσο ειδικότερα στα πεδία, τα οποία το κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη καλύπτει, όσο και στην ανάπτυξη και προώθηση δράσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα σε τομείς εκδόσεων, έρευνας, εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της σε εθελοντική βάση συνεργασίας είναι και η, από τον Φεβρουάριο 2006, έκδοση της σειράς βιβλίων με τίτλο «ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» οι οποία αποσκοπεί να φέρει στην δημόσια συζήτηση ζητήματα και ενέργειες που καθόρισαν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Ο σκοπός και οι τομείς έρευνας των μελών του Δικτύου είναι αναλυτικότερα:

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.), του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει ως έργο την εκπόνηση ερευνών και μελετών στον τουρισμό και ιδιαίτερα την εκπόνηση μελετών τουριστικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης, σχεδιασμού και πολιτικής διαχείρισης τουριστικών τόπων και μονάδων εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και την εκπόνηση μελετών για αειφόρο και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ειδικότερα, σκοπός του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η εξειδικευμένη έρευνα σε αντικείμενα, όπως η Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων, η Τουριστική Ανάπτυξη, η Οικονομία του Τουρισμού, το Περιβάλλον και ο Τουρισμός, η Κοινωνιολογία του Τουρισμού, η Πληροφορική στον Τουρισμό, κ.λπ.

Το Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του χωρικού σχεδιασμού, τη σχέση της πολιτικής για το περιβάλλον με την πολεοδομία και χωροταξία, το σχεδιασμό για τα ανθρώπινα και φυσικά οικοσυστήματα γενικά και ειδικά όπως π.χ. την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, την ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής, την νησιωτική ανάπτυξη, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, κλπ. Ειδικότερα για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δίνεται έμφαση στα εργαλεία και μεθόδους του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης, όπως π.χ. σενάρια, ανάλυση SWOT, εκτίμηση επιπτώσεων του τουρισμού στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, ανάλυση φέρουσας ικανότητας για τουριστική ανάπτυξη, συστήματα στήριξης αποφάσεων, κλπ.

Η Ερευνητική Ομάδα Τεχνολογίας Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Τ.Ε.Π.Σ.) λειτουργεί στα πλαίσια του τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και έχει ως κύρια αποστολή την ανάληψη επιστημονικών δράσεων σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της μελέτης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης συστημάτων καθώς και στη μελέτη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων κατά επιχειρησιακή λειτουργία και κατά τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όπως Υγείας, Τουρισμού, Εκπαίδευσης, Περιβάλλοντος. Το βασικό της έργο συνίσταται στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, στην ανάληψη αναπτυξιακών έργων, στη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στα αντικείμενα που αντιστοιχούν στην προαναφερόμενη γνωστική περιοχή . Ειδικότερα:

• Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Σχεδιασμός, Μελέτη, Αξιολόγηση, Εκτίμηση, Πιστοποίηση και Προσομοίωση σύνθετων συστημάτων με έμφαση στους πληροφοριακούς και γνωσιακούς μηχανισμούς τους.
• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και αποθήκευσης πληροφορίας για την υποστήριξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων βασισμένων στη γνώση.
• Διαδραστικά πληροφοριακά συστήματα και εργονομία λογισμικού.
• Ευφυή συστήματα, Έμπειρα συστήματα, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, Εφαρμογές υπολογιστικής νοημοσύνης.
• Μελέτη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων κατά επιχειρησιακή λειτουργία και κατά τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όπως Υγείας, Τουρισμού, Εκπαίδευσης, Περιβάλλοντος.
• Γραφικά υπολογιστών και οπτικοποίηση πληροφορίας, Γεωγραφικά συστήματα πληροφορίας, Τεχνικά συστήματα πληροφορίας και συστήματα ανάπτυξης και διαχείρισης προϊόντων, Ευφυή συστήματα βασισμένα σε εικόνα.