Με το ΦΕΚ 275/15-11-2002 τεύχος Α', δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 314/2002 για την ίδρυση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών του «Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού», το οποίο καλύπτει ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στον τομέα του Τουρισμού σε σχέση με ζητήματα της τουριστικής πολιτικής, τουριστικής ανάπτυξης και οικονομίας καθώς και της χρήσης της πληροφορικής στον τουρισμό.